DE ARCHIEFWET Jalema levert complete archiefoplossingen op maat opent nieuwe ruimte voor acquisitie KUNT U NU VOORGOED OPBERGEN wSSSi fioo%l Aan de opening waren enkele maan den van grondige renovatie voorafgegaan, waarin intensief werd samengewerkt met de Rijksgebouwendienst. Deze verbou wing was nodig doordat er een tekort was ontstaan aan plankruimte vanwege de groei van de acquisitie. Jaarlijks worden er nog altijd veel particuliere archieven, dagboeken, foto's en tekeningen aan het NIOD overgedragen. Omdat het NIOD als officiële archiefinstelling de taak heeft zorg te dragen voor het erfgoed van de oorlog, is het van groot belang dat het NIOD beschikt over een goed depot, waarin het materiaal geplaatst kan wor den tot het in de reguliere collectie van het NIOD kan worden opgenomen. Een deel van dit nieuwe materiaal wordt actief verworven in het kader van het door het ministerie van VWS gesubsi dieerde project 'Archieven van de oorlog'. Dit project beoogt archieven te verwerven van naoorlogse belangenbehartigings- organisaties. Zo werden onlangs afspra ken gemaakt over de overdracht van het archief van het Nederlands Auschwitz Comité. Een belangrijk archief, dat een goed beeld geeft van de activiteiten van belangenbehartigingsorganisaties in de tweede helft van de twintigste eeuw, zowel op het gebied van herdenken als van voorlichting. Ook werd in het kader van het project 'Archieven van de oorlog' het archief van de Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap 1941- 1949, voor het gemak KJBB, geacquireerd. De vereniging is een typisch voorbeeld van de herontdekking van het Indisch oorlogsverleden en de verwerving van een plek in dit verleden door Nederlanders die de oorlog in Nederlands-Indië heb ben meegemaakt. Uit het archief blijkt onder andere dat de vereni ging een plaats van herkenning bood aan diverse gezelschappen die allen de oorlog op een ver schillende manier beleefden en voor wie de verwerking op een andere manier invulling krijgt. De vele verschillende werkgroe pen, waaronder de werkgroep Indische Oorlogswezen, de werkgroep Buitenkampkinderen, de werkgroep Indische naoor logse generatie en de werkgroep Partners, zijn hier enkele voor beelden van. Dit archief, van een van de grootste verenigingen voor 'Indische' Nederlanders, is een belangrijke aanwinst voor het NIOD, vooral met het oog op het onderzoek naar de nasleep van de oorlog, specifiek met betrekking tot het verwerkingsproces dat Indische Nederlanders hebben doorgemaakt. Behalve van organisaties komt er ook van particulieren geregeld nieuw materi aal binnen. Een goed voorbeeld hiervan is het onlangs verworven correspondentie archief van Henk Toby. Deze verzetsstrij der, die onder meer betrokken was bij de landelijke verspreidingsgroep van Trouw en in de periode 1944-1945 gevangen zat in het concentratiekamp Dachau, droeg enige tijd geleden een persoonlijk archief over aan het NIOD. De kern vormt de briefwisseling die hij had met zijn ver loofde en familie in de jaren 1944-1945. Uit de brieven krijgen we een indruk van de ellende in de Duitse kampen, maar ook van de spanning en de onzekerheid waarin de familie verkeerde. Het oorlogs materiaal was jarenlang met zorg bewaard door meneer Toby, die hier nu een goede plek voor zocht. Niet alle documenten die het NIOD krijgt aangeboden zijn gekoesterd. Soms is er jarenlang geen acht op geslagen en komt het onverwachts weer boven water. Een goed voorbeeld hiervan is het correspon dentiearchief van de familie Weening, dat afgelopen jaar werd gevonden tij dens een renovatie van een hotel in het Franse Aulus-les-Bains. Deze plaats in de Pyreneeën vormde tijdens de Duitse bezetting enige tijd een vluchtoord voor joden, die hoopten aan het onheil te kunnen ontkomen. Ook de Nederlandse familie was met deze intentie naar het Franse kuuroord gegaan. Toen echter bleek dat zij ook hier niet veilig waren, vluchtten ze halsoverkop de bergen over, hun correspondentie achterlatend. Het hotel waarin zij verbleven heeft sinds de Tweede Wereldoorlog leeg gestaan en werd enkele jaren geleden gekocht door een Nederlandse vrouw en haar Franse echtgenoot. Tot hun grote verrassing vonden zij onder het stof de bijzondere brieven, waarna ze deze overdroegen aan het NIOD. Voor deze en nieuw te verwer ven archieven en documenten heeft het NIOD nu weer volop plaats. 25 i^WUWtlh juurvrilJ Archiveren is een prachtig vak, maar ook aan strenge regels gebonden. Jalema kent de Archiefwet als geen ander en levert comple te archiefoplossingen aan overheidsinstel lingen. Zo weet u zeker dat u aan alle wette lijke eisen voldoet en kunt u zich bezighou den met de inhoudelijke kant van de zaak. Mappen en mechanieken die een langdurige bewaring garanderen en de bewaarde docu menten niet aantasten. Zoekt u een externe archiefoplossing? Ook dan bent u bij Jalema aan het juiste adres. Het gebouw voldoet aan de eisen die de Nederlandse Archiefwet stelt aan archief ruimten. Jalema heeft ruim 60 jaar ervaring in archi vering en is de absolute expert in opslag en conservering. Een sprekend voorbeeld is de mappenlijn met een ICN1,2 en 12 goedkeuring. Welke oplossing u ook zoekt, Jalema is uw partner in archivering. Gratis proefpakket Wilt u meer weten? Vraag nu het gratis informatiepakket aan via info@jalema.com. INFORMATION MANAGEMENT www.jalema.com T (077) 476 76 76 NIOD Door Petra Links Onlang opende de directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogs documentatie, prof. dr. M. Schwegman, tijdens een feestelijke gelegenheid een nieuwe ruimte voor recent verworven archiefmateriaal. Nieuwe planken voor het erfgoed van de oorlog. Prof. dr. M. Schwegman, directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, opent het nieuwe archiefdepot (foto NIOD). Actief verworven archief Persoonlijke documenten Een kijkje in het nieuwe depot voor de opslag van recent verworven archiefmateriaal van en over de oorlog (foto NIOD). Petra Links is in dienst bij het NIOD op de afdeling Informatie Documentatie. december 2007 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 12