Best pratices, lessons learned Succesvolle studiedag over beeldbanken in Utrecht Ter voorbereiding van de uitgave van de Taskforce-publicatie Wegwijzer Beeldbanken werd geconstateerd dat er steeds meer initiatieven worden genomen binnen de erfgoedsector voor het opzetten van beeldbanken. Steeds meer erf goedinstellingen stellen hun verzameling foto's, kaarten, tekeningen en prentbriefkaarten digitaal beschikbaar via het internet. De Wegwijzer, samengesteld door Yvette Hoitink en uitgegeven in mei 2007, biedt een handrei king voor het bouwen van een dergelijke beeld bank. Daarbij worden alle stappen doorlopen: van de voorbereidingsfase naar de ontwerpfase, van de ontwerpfase naar de realisatiefase en van de realisatiefase naar de productiefase. Een han dig overzicht is te vinden in het tweede deel van de Wegwijzer, met informatie over inhoud, func tionaliteit, vormgeving, beheer en implemen tatie van beeldbanken. Wie de Wegwijzer leest voordat aan de bouw van een beeldbank wordt begonnen, hoeft in ieder geval niet opnieuw het wiel uit te vinden. De studiedag was bedoeld voor iedereen in de erfgoedsector die plannen heeft om zelf of met andere partijen een beeldbank te ontwikke len, of een bestaande beeldbank te vernieuwen. Naast vertegenwoordigers van musea, archieven, bibliotheken en erfgoedhuizen, was er ook een groot aantal vertegenwoordigers van historische verenigingen. De studiedag bestond uit twee delen. In de ochtendsessie werd in de grote aula van het Academiegebouw een vijftal plenaire presenta ties gehouden, waarin praktijkvoorbeelden van langer lopende beeldbank-initiatieven werden gepresenteerd. Bij de keuze van de sprekers was ervoor gezorgd dat iedere erfgoedsector vertegenwoordigd was: de archiefsector (Stadsarchief Amsterdam), de museumsector (Nederlands Fotomuseum), de erfgoedhuizen (Erfgoedhuis Noord-Holland) en sectoroverschrijdende initiatieven van het minis terie van Landbouw (de Hollandse Waterlinie) en van het ministerie van OCW (Geheugen van Nederland). In de presentaties werd niet alleen gesproken over 'best practices' maar ook over 'les sons learned'. Sprekers Marc Holtman van het Stadsarchief Amsterdam vertelde hoe de interface van de beeldbank van het Stadsarchief was ontwikkeld aan de hand van de Berry-picking-theorie van de Amerikaanse Mary M. Bates en toonde en passant beelden van de recente verbouwing van gebouw De Bazel, waarin het Stadsarchief sinds kort gehuisvest is. Ruud Visschedijk, directeur van het Nederlands Fotomuseum, vertelde wat de betekenis is van de beeldbank van het Fotomuseum binnen de rol van het museum als Kenniscentrum Fotografie. Ook demonstreerde hij de manshoge live-instal latie van de Beeldbank, waarmee bezoekers van het Nederlands Fotomuseum tijdens het muse- umbezoek naar hartenlust door de collectie foto's kunnen browsen en zoeken. Rob Zakee was spreker nummer drie. Zakee is projectleider van de Hollandse Waterlinie en ver telde over zijn ervaring met het samenstellen van een dubbele website: een voor de deskundigen en een voor het algemene publiek. Zakee bena drukte de noodzaak tot erfgoedbrede samenwer king bij het samenstellen van een beeldbank. De vierde spreker was Pieter Vijn van Erfgoedhuis Noord-Holland, die aan de hand van de haast 'oeroude' Noord-Hollandse Beeldbank (daterend uit de jaren '90 van de vorige eeuw) liet zien wat er voor mogelijkheden waren voor samenwer king tussen archieven en historische verenigin gen. Ondergetekende, ten slotte, presenteerde het Geheugen van Nederland, niet alleen lande lijk subsidieprogramma voor digitalisering van tekenden voor de samenstelling hiervan. Als basis voor deze beeldbank maakten zij gebruik van het gratis fotosharing-programma Flickr. Na afloop ontvingen alle deelnemers uiteraard een exemplaar van de Wegwijzer. Tenminste, na inlevering van de badge... cultureel erfgoed, maar ook een beeldbank met veel plaatjes op het gebied van de Nederlandse geschiedenis, cultuur en maatschappij uit ruim 65 collecties van zo'n 50 musea, bibliotheken en archieven. Daarbij werd alvast een tipje van de sluier opgelicht en getoond hoe de homepage van de vernieuwde website van het Geheugen van Nederland er uit zal zien. De ochtend stond onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Yola de Lusenet van de European Commission on Preservation and Access. In het middagprogramma was tijd ingeruimd voor een drietal workshops die focusten op tech nische, organisatorische en juridische aspecten van beeldbanken. Voor de technische workshop tekenden Robert Gillesse (Kwaliteitsmanager Koninklijke Bibliotheek), Boudewijn de Ridder (Hoofd IT Nederlands Fotomuseum) en Ivo Zandstra (Technisch Consultant). De algemene organisatorische workshop werd verzorgd door Yvette Hoitink, de auteur van de Wegwijzer Beeldbanken. Juriste Annemarie Beunen (Universiteit Leiden) nam de juridische work shop voor haar rekening. Alle deelnemers was verzocht een afbeelding mee te nemen die voor hen het beeld van de Nederlandse geschiedenis vormt. Na afronding van de workshops werd een presentatie gehou den van de ter plekke samengestelde 'Beeldbank van de Studiedag Beeldbanken'. Marco de Niet van DEN en Frans Hoving van Erfgoed Nederland De presentaties en een link naar de beeldbank zijn te vinden op de websites van de organise rende instellingen: TaskForce Archieven: www.taskforce-archieven.nl Erfgoed Nederland: http://www.erfgoednederland.nl/ DEN: http://www.den.nl/ Geheugen van Nederland: http://www.geheugenvannederland.nl De Wegwijzer Beeldbanken is te vinden op: http://www.taskforce-archieven.nl/nieuws/ beeldbankenwegwijzerdownloaden en uiteraard te bestellen bij de TaskForce. digitaliseringen informatisering digitaliseringen informatisering Door Ingeborg Verheul Ingeborg Verheul is werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek als Programmamanager van Het Geheugen van Nederland. Zij was een van de sprekers tijdens de Studiedag Beeldbanken en mede verantwoordelijk voor de organisatie ervan. Marco de Niet en Frans Hoving aan het werk aan de Studiedag Beeldbanken Beeldbank. december 2007 archievenblad Op 31 oktober 2007 organiseerden de Taskforce Archieven, Digitaal Erfgoed Nederland, Erfgoed Nederland en het Geheugen van Nederland geza menlijk een studiedag rond het thema Beeldbanken. Deze studiedag vond plaats in het Academiegebouw in Utrecht en werd bezocht door zo'n 150 geïnteres seerden. Impressie van een van de technische workshops. Erfgoedbreed archievenblad december 2007 Impressie van de plenaire bijeenkomsten. Workshops

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 10