1 ARCHIVISTIEK 1.1 generalia 1.2 ordenen en beschrijven zie ook: jaargang en bladzij van het archieven blad: 46, 36 nummer van het repertorium: 375 hoofdstuk van het repertorium: 4.2.5 De verwijzingen naar het archievenblad geven alleen bladzij en jaargang. Een concordans van de nummers van jaargangen met de verschijningsjaren vindt men aan de binnenzijde van de omslag. De bewerkers van dit repertorium achten het, gezien de omvang van de verrichte werkzaamheden, onoverkomelijk dat er vergissingen dan wel lacunes in de tekst voorkomen. Men wordt vriendelijk verzocht deze fouten aan de redactie van het archievenblad op te geven; in de eerstkomende jaren zal telkens in de eerste aflevering van het archievenblad een lijst van errata en corrigenda geplaatst worden. Hoewel dit repertorium op een aantal punten verschilt van de in 1938 verschenen Index op het Nederlandsch Archievenblad, hebben de bewerkers met vrucht deze oudere toegang op hun vakblad geraadpleegd. E. P. de Booy C. R. Schoute B. Woelderink [8] 1 Fockema Andreae, S.J., Een oude Nederlandsche archiefleer [Alexander Kosselius, De Archivis, 1771], 50, 143-146 2 Stellingen in de vergaderingen der Vereeniging van archivarissen aangenomen, 12, 114-117 3 Fruin, R., bespr. van Pietro Taddei, L'Archivista, manuale teoretico-pratico, 16, 114-117 4 Moll, W., bespr. van Hilary Jenkinson, A manual of archive administration, 31, 184-187 5 Heeringa, K., Buitenlandsche stemmen [bespr. van Ernst Miisebeck, Der Einflusz des Weltkrieges auf die archivalische Methode; vergelijking met de werken van Hilary Jenkinson. Hubert Hall en Charles Schmidt)], 36, 179-187. Reactie, zie nr. 54 6 Meerkamp van Embden, A., bespr. van Eugenio Casanova, Archivistica, 41, 199-204 7 Kersbergen, A. C., bespr. van Hilary Jenkinson en F. W. Maitland. A manual of archive administration, 46, 116-118 8 Fockema Andreae, S. J., bespr. van Adolf Brenneke, Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des europaischen Archivwesens, 59, 32-34. Zie ook nr. 35 9 Ruys, L. J., Een Handleiding voor de moderne archieven [bespr. van T. R. Schellenberg, Modern Archives, principles and techniques], 62, 127-129 10 Formsma, W. J., bespr. van Gerhardt Enders, Archivverwaltungslehre, 69, 119-123 11 Woelderink, B., bespr. van Manuel d'Archivistique - Théorie et pratique des Archives publiques en France, 76, 53-57 regels voor inventarisatie in 1897, nr. 104 symposion over inventarisatie, nr. 994a 1.2.1 handleidingen in het ordenen en beschrijven en hun ontstaan 12 Muller, S., De inrichting onzer archief-inventarissen [over de wenselijkheid van het opstellen van richtlijnen], 1, 44-46 [9]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 6