ONDERWERPENINDEX 7. Varia Zorg kerkelijke archieven Sliedrecht 1796. 34, 116-117 Doopinschrijvingen Waddingsveen 17991801.33, 184-185 Zorg archieven Friese Synode 18e eeuw. 43, 170-171 Doopboek Nieuwlekkerland. 29, 334-335, 34, 54 Hiaten in doopboeken te Est. 30, 54-56, te Sliedrecht, 34, 116-117, te Oudemirdum, 43, 100-101 Bos, P. G., De archivaris in de Literatuur [met naschrift van E. Wiersum], 22, 94-99 Schiedams archieflied. 48, 158. Zie ook 48, 109 De archiefbezoeker als romanfiguur [bespreking van [J.-P.] Sartre, La Nausée], 52, 90-91 De moord van Raamsdonk en de archivarissen, 58, 47-48 Danekes, A., Archief, 68, 90-91 [Carmiggelt, S.], Kronkel [over een bezoek aan het gemeentearchief te 's-Gravenhage], 69, 225-226 Elemans, L, Herverkaveling [gedicht], 70, 11-14 Varia, ontleend aan de American Archivist, 71, 164-166. What are archives [gedicht], 71, 62 Short form of Daily Religious service for Use in Government Departments [medegedeeld door J. L. van der Gouw], 71, 257 Incident in het archief [betreft een televisiespel], 74, 72 Barroeta, R. A., Himno del Archivero [met muziek van E. Castellanos en met engelse vertaling van Ch. L. Guthrie], 75, 2-5. Refrein, zie ook 73, 44 Visser, L, Hoe heet een chartermeester in het Duits? 75, 115 Emstede, E. van, Confessio [gedicht], 75, 278 Vlemminx, P., Lied der ware archiefspeurders, 76, 171 Op 't duizendjarig Feest van Grobbelendam [samenspraak tussen de burgemeester en de archivaris], 76, 283 Varia betreffende archieven en archivarissen: Gebed voor de zegening van de Archieven, 47, 81 Archivaris getypeerd, 48, 157 Promotiestellingen over archieven, 61, 138, 77, 306 132] De onderwerpenindex is slechts bedoeld als aanvulling op het repertorium. Men beschouwe hem dus niet als een index op het repertorium, veel minder nog als een index op het archievenblad. De index is selectief en bevat onderwerpen uit berichten, vergaderingsverslagen, jaarredes en artikelen, die niet op een andere wijze onder de aandacht konden worden gebracht, en die naar de mening van de bewerkers die aandacht wel verdienen. Boven dien geeft hij een nadere ingang op het repertorium door te verwijzen naar onderwerpen die in de titels van de hoofdstukken genoemd worden en naar onderwerpen die in de systematiek van de indeling van het repertorium onvoldoende tot hun recht komen. Verwezen kan worden naar: jaargang en bladzij van het archievenblad: jrg. 35, 234 nummer van het repertorium: 356 hoofdstuk van het repertorium: hfdst. 1.3.1.1 Een concordans van de nummers van jaargangen met de verschijningsjaren vindt men aan de binnenzijde van de omslag. abbreviaturen in nederlandse stukken, 62, 25-28 admiraliteitscolleges, archieven van, 479 afschriften, bevoegdheid tot afgeven c.q. waarmerken, 113, jrg. 14, 203, 257-258, 16, 14-15, 28, 227-228 bewijskracht van, 191 tarieven, 188-189, 191-192 zie ook onder 'fotografieën' akwisitie, 993 ambachtsbesturen, archieven van, 1665 annales Rodenses, 1503, 1515 archief, definitie, 92, 95, 98, 102. jrg. 13, 67, 31, 57-59 archiefgebouwen, hfdst. 1.4.2.1 archiefgids. commissie, jrg. 21, 4-5 archiefgids gemeente en waterschappen, 396, jrg. 42, 28-29 archiefgids nederlandse archieven, 184 archiefgids Overijssel, 659 archiefgidsen, bibliografie, 1017 Archiefraad, 350, 351, 363 archiefrecht, hfdst. 1.3 internationaal, jrg. 53, 38-39 archief ruil, hfdst. 2.1 archiefschool, hfdst. 2.7.1 archiefstellingen, jrg. 73, 114-116, 74, 248-251 archiefwetgeving, hfdst. 1.3.1 133]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 68