6.6 rechts-, institutionele en kerkgeschiedenis 6.5 geschiedenis voormalige koloniën 1609 Hoboken, W. J. van, bespr. van W. Ph. Coolhaas, A. critical survey of studies on Dutch colonial history, 66, 109-111 1610 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van Alice P. Kenney, The Gansevoorts of Albany, 73, 94 1611 Roessingh, M. P. H„ Spiegel der Historie op de Expo '70 [over de betrekkingen van Japan met Nederland], 74, 129-223 1612 Pieterse, W. Chr., bespr. van William Chazanof, Joseph Ellicott and the Holland Land Company, 75, 62-64 1613 Roessingh, M. P. H., 'Historiael Verhael van Siam' [verslag van tentoonstelling op het A.R.A., met afb.], 75, 232-235 1614 Aankondiging van John P. Dern, uitgave van The Albany Protocol. Wilhelm Christoph Berkenmeyers Chronicle of Lutheran affairs in New York Colony, 1731—1750, 75, 282 zie ook: belastingen, nrs. 384, 733 'curatus', nr. 1506 DTBregisters, geschiedenis, nrs. 631, 655 S. Muller als rechtshistoricus, nr. 1332 Nederland, indeling na 1795, nr. 1773 kerkelijke indeling omstreeks 1550, nrs. 1769, 1775 Kroon en troonsopvolging, nr. 1751 marken, nr. 1774 notariële akte, gedrukt formulier in 1663, 51, 143-144 tontines, nr. 1721 6.6.1 algemeen 1615 Overvoorde, J. C., bespr. van A. S. de Blécourt, Het belang van het oud- vaderlandsch recht voor dezen tijd, 26, 69-72 1616 Rengers Hora Siccama, D. G., bespr. van Klein Plakkaatboek, bijeengebracht door A. S. de Blécourt en N. Japikse, 28, 217-219 1617 Frederiks, K. J., bespr. van A. S. de Blécourt, Kort Begrip van het Oud- Vaderlandsch Burgerlijk Recht I. 32, 159-162. A. J. van de Ven, bespr. van de derde druk van dit werk en van de Bewijsstukken, behorende bij het Kort Begrip I en II, 40, 78-82 1618 Fruin, R., bespr. van Nijmeegsche studieteksten, verzameld door E. J. J. van der Heyden, I en II, 34, 128-129. A. H. Martens van Sevenhoven, bespr. van deel III, 35, 199-200 1619 Unger, W. S., bespr. van D. Th. Enklaar, Problemen der Institutioneele geschiedenis van Nederland [oratie], 51, 148-150 1620 Kuile, G. J. ter, bespr. van Geschiedenis der Rechtswetenschap deel II afl. 1, 55, 93 [118] 6.6 rechts-, institutionele en kerkgeschiedenis 6.6.2 6.6.2.1 1621 6.6.2.2 1622 1622a 6.6.2.3 1623 1624 1625 6.6.3 6.6.3.1 1626 1627 6.6.3.2 1628 1629 1630 1631 naar onderwerpen waterschapsrecht zie ook nr. 1640 zie ook nr. 1640 WATERSCHAPSRECHT Kuile, G. J. ter, bespr. van S. J. Fockema Andreae, Hoofdlijnen van water schapsrecht, 51, 153 notariaat Koch, A. C. F., bespr. van W. Jappe Alberts en F. Ketner, Nederrijnse studiën XlII-XVe eeuw [i.h.b. betr. de studie van laatstgenoemde over de ontwikkeling van het notariaat], 61, 34-35 Krabben, H. C. M. van der, Het pronkstuk van de paltsgraaf [analyse van de akte van creatie van Gerhard Lauwerman tot hofpaltsgraaf van het H.R. Rijk, berustend bij de Stichting tot bevordering der Notariële Wetenschap, met afb.], 77, 252-262 geestelijke en ridderlijke orden Fenema, C. A. van, bespr. van E. A. van Beresteyn, Geschiedenis der Johanniter Orde in Nederland tot 1795, 42, 75 Hövell tot Westerflier, J. van, bespr. van P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 62, 152-154 Prins, W. F., bespr. van F. J. W. Fabius, De ridderlijke Duitse Orde van verleden tot heden, 66, 152-154 naar tijdvakken middeleeuwen Post, R., bespr. van W. Nolet en P. C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen, 56, 132-135 Kieft, C. van de, De autonomie van de middeleeuwse stad in Europa [rapport van een enquête onder archivarissen], 72, 229-241 nieuwe tijd Enschedé, J. W., De bewijskracht der oudste doopboeken [wat betreft de godsdienst van de ouders], 24, 24-27 Wakker, W. R. H., Overzicht betrekkelijk de 'Staten van Oorlog' van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, 17, 125-156 Bijlsma, R., Over de Audience der Nederlandsche Regeering in Mei-Augustus 1581, 32, 188-202 Bijlsma, R., Over de ontwerpen en de akte der Unie van Utrecht van 23 januari 1579, 33, 40-45 [119]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 61