2.5.9 Overijssel 660 Hommes, H. L., bespr. van F. M. Hendriks, Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van aangegeven lijken enz., in Overijssel, dagtekenende van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand, 58, 83-84 plaatsen BORNE, archief Doopsgezinde gemeente, nr. 437 DEVENTER, nr. 1213 661 Hoff, B. van 't, Uit de geschiedenis van het DEVENTER archief, 41, 237-254, 42, 49-59 662 Lasonder, L., bespr. van J. Acquoy, Oud-archief van DEVENTER. De Achten-, Ostage- en Nieuwe Kamer, en van dezelfde: [Rekeningen en manualen van] De Cameraar, 29, 159-161 663 Pabon, N. J., bespr. van J. Acquoy, Oud-archief van DEVENTER. De timmermeesters, weidegraven, hoofd-, brug-, straat-, wegen- en artilleriemeesters, en van dezelfde: Instellingen van weldadigheid te DEVENTER, 36, 192-195 664 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van W. Klaasen, Inventaris van de archieven [van DEVENTER] van 1814 tot 1930, 69, 114-118 665 Doornink-Hoogenraad, M. H., bespr. van W. J. Formsma, De oude archieven der gemeente HASSELT, 63, 168-169 HENGELO, archief-Doopsgezinde gemeente, nr. 437 666 Martens van Sevenhoven, A. H., bespr. van P. A. A. M. Wubbe, Het archief der abdij St. Mariënhorst te TER HUNNEPE. Met eene inleiding van Dr. M. Schoengen, 39, 206-217. Reactie van Wubbe, 40, 46-50 KAMPEN, benoeming archivaris, 26, 39 archief voormalige pesthuis, 12, 253-254 667 Welcker, C. J., Aanwijzingen omtrent begraafboeken te KAMPEN, 31, 99-101 668 Ven, A. J. van de, bespr. van W. J. Formsma, De oude archieven van OLD ENZ A AL, en van B. H. Hommen, Het archief der gemeente OLDENZAAL van 1811—1917, 47, 67-74 669 Haga, A., bespr. van W. J. Formsma, De archieven van de OLDENZAALsche Oudheidkamer, 47, 149-151 670 Unger, W. S., bespr. van W. J. Formsma, Het oud-archief der gemeente OOTMARSUM, 49, 224-226 671 Schilfgaarde, A. P. van, bespr. van D. P. M. Graswinckel en H. Hardenberg, Het archief van het kasteel RECHTEREN, 49, 163-171 672 Breen, J. C., bespr. van P. Berends, Het oud-archief der stad STEENWIJK, 27, 158-162 ZWOLLE, archiefkwestie, nrs. 164, 891, 900 gebouw rechterlijk archief, 19, 252 673 Gratama, S., De predikantstraktementen te ZWOLLE [bespreking van een rapport van de gemeentearchivaris, 1894], 3, 90-92 2.5.10 Utrecht zie ook: archiefgebouwen, nr. 280 [56; 2.5.10 Utrecht bisschoppelijk archief, 2, 98-99 catalogi van prenten, kaarten en boeken, nrs. 818, 820, 821, 824 inventarisatie van nieuwe rechterlijke archieven, nr. 74 provincie 674 Meurs, P. van, [besprekingen van de] Verslagen omtrent oude gemeente-, waterschaps- en veenderijarchieven in de provincie Utrecht: door R. Fruin, met inventaris van het archief van Wijk bij Duurstede, 1894, 6, 14-19; door J. G. C. Joosting, 1895. 7, 135-137; 1896, 8, 22-28. Discussie met Fruin, 8, 101 675 Fruin, R., bespr. van S. Muller, Catalogus van het archief der Staten van Utrecht, 1375-1813, 24, 175-183 676 Fox, L, bespr. van A. J. Maris, Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit het landsheerlijke tijdvak. I. De Nederstichtse leenakten, 65, 78-81 677 Gratama, S., bespr. van F. Fruin, Catalogus van de archieven der collegiën die voor 1811 binnen de tegenwoordige provincie Utrecht rechterlijke functiën uitgeoefend hebben [met een inleiding door S. Muller], 2, 87-91 678 Fruin, R., bespr. van S. Muller, Catalogus van het archief der bisschoppen van Utrecht [met naschrift van S. Muller], 14, 238-244 679 Tenhaeff, N. B., bespr. van S. Muller, Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht, m.m.v. E. de Clercq, B. M. de Jonge van Ellemeet en A. de Cosquino de Bussy, 29, 149-152 680 Felix, D. A., bespr. van M. I. van Soest, Indices op de Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht, 31, 187-189 681 Heeringa, K., De Kapittelarchieven te Utrecht, 39, 37-54 682 Yen, A. J. van de, De kapittelarchieven in het Rijksarchief te Utrecht, 54, 71-76, 104-121, 55, 20-30. Archivaris van de kapittelarchieven, zie nr. 1401 683 Overvoorde, J. C., bespr. van J. de Hullu en S. A. Waller Zeper, Catalogus van de archieven der kleine kapittelen en kloosters, 14, 58-60 684 Bruggeman, L, bespr. van K. Heeringa, Inventaris van het archief van het Kapittel ten Dom, 37, 113-119 685 Unger, W. S., bespr. van Ph. van Hinsbergen, Index van persoons- en plaatsnamen op de inventaris van het archief van het kapittel ten Dom, 56, 39-40 gedeelten der provincie 686 Fockema Andreae, S. L, bespr. van G. H. Kurtz, Het oud-archief van het Hoogheemraadschap van den LEKDIJK BOVENDAMS, 40, 150-154 687 Feith, J. A., bespr. van R. Fruin, Inventaris van het archief der heeren van MONTFOORT, 4, 54-56 688 Feith, W. G., bespr. van R. Fruin en A. Ie Cosquino de Bussy, Catalogus van het archief der Heeren van MONTFOORT, met Index door M. I. van Soest, 29, 152-157 [57]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 30