[45] 2.5 archiefwezen Nederland 486 Ruys, L. J., bespr. van H. Bonder, De archieven van Inspecteurs en commissies van de Waterstaat in Nederland voor 1850, 58, 81-83 487 Kurtz, G. H., bespr. van J. L. van der Gouw, Stukken afkomstig van ambtenaren van het Centraal Bestuur tijdens de regering van Karei V gedeponeerd ter Charterkamer van Holland, 59, 34-35 488 Ruys, L. J., Het 'Sonderkommando von Kiinsberg' en de lotgevallen van het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland van 19401945, 65, 135-153 489 Aankondiging van F. C. van Proosdij, Inventaris van het archief van de onderafdeling Werkloosheidsverzekering 19141944 van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, 75, 21 3 489a Aankondiging van W. L. A. Roessingh, Inventaris van het archief van de Afdeling Onderwijs van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 18771918 II: Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs 77, 135-136 2.5.2 Drenthe zie ook: bezuiniging rijksarchief, 35, 9-10 gebouw rijksarchief, nr. 259 inventarisatie nieuwe rechterlijke archieven, nr. 74 provincie 490 Muller, S„ bespr. van I. G. C. loosting. De archieven van den etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1911, en van dezelfde, Het archief der abdij te Dikningen, 15, 114-117 491 Berns, I. L., bespr. van J. G. C. loosting. De archieven van de Schuiten gerechten in Drente, 16, 108-109 492 Moquette, H. C. H., bespr. van I. G. C. loosting. De archieven der bestuien in Drente van het Ned. Herv. Kerkgenootschap. 16, 197-200 493 Bos, P. G„ bespr. van J. G. C. Joosting. De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente, 17, 292-297 494 Bouricius, L. G. N, bespr. van J. G. C. Joosting, De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën berustende in het depót van 's Rijks archieven in Drente, 19, 131-132 495 Lasonder, L„ bespr. van J. G. C. Joosting, De archieven van Kerspelen en Marken, 19, 249-251 496 Waller Zeper, S. A., bespr. van J. G. C. Joosting e.a., Stukken afkomstig van Ambtenaren en Particulieren berustend in het depót van 's Rijks archieven in Drente, 30, 57-59 497 Mulder, Abr., bespr. van A. Pathuis en E. J. Werkman, Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincies Groningen en Drente, en van J. M. van de Venne, idem, in de provincie Limburg 59, 77-79 plaatsen 498 Fruin, R., bespr. van J. G. C. Joosting, Het archief der abdij te ASSEN 15, 174-175 [44] 2.5.2 Drenthe 499 Beth, J. C., bespr. van J. G. C. Joosting, Inventaris van de COEVORDER archieven, 19, 122-130 archief der abdij te DIKNINGEN, nr. 488 500 Feith, J. A., bespr. van J. G. C. Joosting, Het huis-archief van Batinge [te DWINGELO], 19, 120-122 501 Oltmans, Alb., bespr. van S. A. Waller Zeper, het huisarchief van de Klenke [te OOSTERHESSELEN], 34, 119-120 502 Ebell, C. C. D., bespr. van J. G. C. Joosting, Het archief der heerlijkheid RUINEN, 16, 192-197 2.5.3 Friesland zie ook: gebouw rijksarchief, nr. 255 inventarisatie nieuwe rechterlijke archieven, nr. 74 provincie 503 Waller Zeper, S. A., Brand naast het rijksarchief te Leeuwarden [met afb.], 36, 118-122 504 Oldewelt, W. F. H., bespr. van A. L. Heerma van Voss, De archieven van rechterlijke colleges van de invoering der Fransche wetgeving tot 1 October 1838 en van dezelfde, De archieven van notarissen van 1 mei 1809 tot 16 October 1842, 38, 98-99 505 Noordhoff, L. J., bespr. van A. L. Heerma van Voss, Rekeningen en andere stukken betreffende Friesland afkomstig uit de Hollandsche Rekenkamer, 55, 89-90 plaatsen 506 Formsma, W. J., bespr. van W. H. Keikes, Inventaris der archieven van BOLSWARD, 58, 36-37 507 Geselschap, J., bespr. van H. T. Obreen, DOKKUM. Inventaris der archieven, 64, 87-88 508 Mommers, A. R. M., bespr. van M. P. van Buijtenen, Inventaris van het oud- en nieuw archief der gemeente HINDELOOPEN [met opmerkingen over de grens tussen oud- en nieuw archief], 49, 77-83 509 Fockema Andreae, S. J., bespr. van M. P. van Buijtenen, Inventaris van het Oud- en Nieuw archief der gemeente IDAARDERADEEL, 53, 151-152 LEEUWARDEN, benoeming archivaris, 8, 156-159 huisvesting gemeentearchief, 72, 167-170 510 Fruin, R., bespr. van J. C. Singels, Inventaris van het oud-archief der stad LEEUWARDEN, 2, 133-135. Reacties van A. Telting en I. C. Singels, 3, 30-34 511 Poelman, H. A., bespr. van R. Visscher, De archieven van het St. Anthony- Gasthuis te LEEUWARDEN, 1425—1813, 30, 154-157 512 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van M. J. van Lennep, Inventaris van het Archief der Evangelisch Luthersche Gemeente te LEEUWARDEN, 68, 35-36

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 24