Professie Professional Professionaliteit Professionalisering Jaarboek 10 Het beroep van archivaris is even dynamisch als de samenleving waarvoor en waarin de archivaris zijn missie volbrengt. De samenleving is anno 2010 volop in verandering. Het beroep verandert mee. Verandering als constante factor - van alle tijden. Dit jaarboek brengt de kernkwaliteit van ons beroep in beeld. Wat is de eigenheid van het beroep? Wat is de meerwaarde van de beroepsuitoefening? Welke legitimiteit heeft de beroepsbeoefenaar? In de vier thema's professie - professional - professionaliteit - professionalisering komen deze vragen en ontwikkelingen terug. De professional anno 2010 loopt tegen 21e-eeuwse beroepsgrenzen aan. Nieuwe ontwikkelingen als Web 2.0, Archief 2.0, digitale duurzaamheid, records continuum, e-depot en virtuele studiezaal stellen andere vragen aan archivistische competenties. De RHC-vorming, de opheffing van de Archiefschool, de besteldiscussie en visieontwikkeling bevorderen een nieuwe institutionalisering van de beroepsomgeving. Het verkennen van de grenzen van het beroep zet aan tot reflectie. En tot vernieuwing. Hoe ontwikkelt zich ons beroep? Hoe wordt ons beroep gezien? Hoe zien we zelf ons beroep? Wat gebeurt er in en rond ons beroep? Is het in eigen land anders dan in het buitenland? Welke invloed heeft dat op professie? Welke gevolgen zien we voor beroepstaken en bekwaamheidseisen? Hoe kunnen we ons door opleiding en leven-lang-leren blijven professionaliseren? Dit jaarboek is een momentopname van de stand van zaken in 2010, met een analyse van hoe we tot hier gekomen zijn en een vooruitblik naar wat er mogelijk komen gaat. Een pleidooi voor een learning continuum, zoals Hans Scheurkogel (1953-2006), coördinator opleidingen van de Archiefschool en docent aan de leerstoelgroep Archief- en informatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam, dat noemde. Collega's en vrienden dragen dit jaarboek aan hem op. ISBN 978-90-71251-32-0 Jaarboek 10, Stichting Archiefpublicaties Stichting Archiefpublicaties ÏO ARCHI VARIS

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 1